Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN deBEAUra pedicure manicure

Gevestigd te Beek (Handelsregisternummer 50384902)

 

Hoofdstuk 1                        Algemeen

 

Art. 1.1 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen D.J.I.M. Maas gevestigd te Beek (verder: "de Pedicure?) en de opdrachtgever en/of koper (verder: "de klant?).

2. Alle door Pedicure gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, indien niet anders is aangegeven.

 

Art. 1.2 BETALING

1. Betaling van al hetgeen de klant aan Pedicure verschuldigd is, dient contant te geschieden.

2. Betaling op een door Pedicure uitgereikte factuur dient plaats te vinden binnen zeven dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een kortere of langere betalingstermijn is overeengekomen.

3. Betaling van facturen dient te geschieden op het door Pedicure in de factuur aangegeven bankrekeningnummer.

4. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is de klant de wettelijke rente, vermeerderd met 2 %, aan Pedicure verschuldigd.

 

Art. 1.3 INCASSOKOSTEN

1. Indien de klant in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Deze kosten worden gesteld op 15 % van het door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,- en met dien verstande dat indien de werkelijke kosten hoger zijn, deze voor rekening van de klant zijn.

2. De klant is voorts aan Pedicure de in rechte te maken kosten verschuldigd, indien klant in rechte geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld.

 

Art. 1.4 AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Pedicure, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van Pedicure voor werkzaamheden van werknemers en/of hulppersonen, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Pedicure resp. de aansprakelijkheidsverzekering van de hulppersonen door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

2. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Pedicure beperkt tot het bedrag, dat de klant als tegenprestatie voor de levering door Pedicure heeft betaald resp. verschuldigd was en, bij opdrachten met een langere looptijd, verder beperkt tot het totaal van de verschuldigde bedragen over de laatste zes maanden voorafgaande aan de levering resp. het evenement, waarop de klant de aansprakelijkheid baseert.

3. Schade ten gevolge van of samenhangend met tijdverlies van de klant en/of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

4. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Pedicure zelf of diens leidinggevende ondergeschikten.

 

Hoofdstuk 2                        De behandeling

 

Art. 2.1 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Het Pedicure zal de overeenkomst met de klant, waarbij voorzien is in een behandeling, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Pedicure heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien Pedicure dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt.

3. De klant zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Pedicure worden medegedeeld.

4. Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Art.  2.2 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 

Art. 2.3 GEHEIMHOUDING

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

 

Art. 2.4 KLACHTEN

1. Klant is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen zestig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Pedicure, bij gebreke waarvan het recht van de klant om te stellen, dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

2. Alle rechten van de klant vervallen indien klant niet uiterlijk binnen één jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden een vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.

 

Art. 2.5 VERGOEDING HONORARIUM EN KOSTEN

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium per behandeling of verrichting overeenkomen. Het vaste honorarium is incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Indien geen vast honorarium als bedoeld in lid 1 is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk gemaakte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, hetzij, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, vermenigvuldigd met het gebruikelijk door Pedicure gehanteerde uurtarief. Eventuele kostenramingen zijn incl. BTW.

3. Tenzij anders is overeengekomen omvat het honorarium niet de kosten van te gebruiken producten. De klant is gehouden om de kosten van bij gelegenheid van de behandeling gebruikte resp. verbruikte producten aan Pedicure te vergoeden.

4. De klant is gehouden om zijn verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur tevoren aan Pedicure te melden. Indien klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt is het Pedicure gerechtigd om het honorarium voor de behandeling aan de klant te berekenen.

 

Hoofdstuk 3                        Trainingen en Instructies

 

3.1 BEVESTIGING

1. Indien de dienstverlening door Pedicure zal bestaan uit instructie met betrekking tot schoonheidsbehandelingen en/of in het kader van dergelijke behandelingen te bedienen apparatuur en/of instrumenten, zal Pedicure voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst aan de klant een schriftelijke bevestiging toe laten komen, waarin de details van de uitvoering van de overeenkomst vastgelegd zijn.

2. In de bevestiging zal tenminste zijn opgenomen opgave van de locatie, de duur van de werkzaamheden van Pedicure en de door de klant verschuldigde vergoeding.

3. De klant is gehouden om voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst een copie van de bevestiging voor accoord ondertekend aan Pedicure te retourneren.

 

3.2 VERGOEDING HONORARIUM EN KOSTEN

1. Bij uitvoering van trainingen en instructies heeft Pedicure aanspraak op honorarium en ; indien de werkzaamheden niet op locatie van Pedicure worden uitgevoerd ; vergoeding van reistijd, reiskosten, overnachting en verteer.

2. Het bepaalde in artikel 2.5 lid 4 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Pedicure naast aanspraak op honorarium ook aanspraak kan maken op vergoeding van reeds door Pedicure gemaakte kosten en/of kosten waarmee Pedicure wordt geconfronteerd in verband met aangegane verplichtingen, die niet kosteloos geannuleerd kunnen worden.

 

Hoofdstuk 4                        Verkoop van producten

 

4.1 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. Ingeval van verkoop van producten van derden is onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 Pedicure jegens de klant nimmer verder aansprakelijk dan de leverancier van de betreffende producten jegens Pedicure aansprakelijk is.

2. Eventuele garantieaanspraken van de klant met betrekking tot geleverde producten zijn te allen tijde beperkt tot de garantie, die door de leverancier van de producten tegenover het Pedicure zal worden verleend.

 

4.2 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Bij levering van producten op factuur wordt door het Pedicure de eigendom van de geleverde producten voorbehouden tot het tijdstip, waarop door de klant alle op het moment van levering openstaande facturen voldaan zullen zijn.

 

Hoofdstuk 5                        Varia

 

Art. 5.1 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten gesloten tussen Pedicure en klant is Nederlands recht van toepassing.

 

Art. 5.2 GESCHILLEN

Geschillen tussen partijen worden beslecht door de rechtbank Maastricht.


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele Europese Unie. Vanaf die datum zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de nieuwe privacywet gaan handhaven. Als ondernemer kan ik u enkel voorzien van een goede behandeling als ik in het bezit ben van bepaalde persoonsgegevens. Bij het maken van een afspraak zal ik u hierover inlichten en vraag hierbij toestemming van u. Gezamenlijk zullen wij een overeenkomst opstellen, kijkende naar u als cliënt(e). De persoonsgegevens zijn persoonsgericht en bedoelt om u te behandelingen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.